ویلای ماسال

عملکرد:   مسکونی موقعیت: ماسال -ایرانمساحت:  ۲۷۸ متر مربعکارفرما: آقای کمالی سال طراحی: ۱۴۰۲ وضعیت:  در حال ساخت