فرودگاه بین المللی کیش

کاربری: ترمینال مسافریمکان: کیش، ایرانمساحت: 50000 متر مربعکارفرما: سازمان منطقه آزاد کیششریک: ازنو دیزاین، عبدالعظیم بهمنیارساخت و ساز و مهندسی: شرکت ملی ساختمانمعمار اصلی: اتکسال:۱۳۹۸-۱۴۰۰وضعیت: در حال ساخت