مجتمع تجاری و فرهنگی عسلویه

عملکرد:   تجاری تفریحی  موقعیت: عسلویه .ایرانمساحت:  ۲۳۷۸ متر مربعکارفرما: آقای علیزادهسال طراحی: ۱۴۰۲وضعیت:  در حال ساخت